Leveringsvoorwaarden

Bestellen van Sieraden en Materialen

Algemene voorwaarden en info over bestellen:

Hanneke van der Haven
Lannge Akkers 97
6711TL Ede.

Tel.nr. 0318 232122
 
KvK nummer: 11051720

Bankrekeningnummer:
IBAN:  
NL88INGB0003036476  t.n.v J.C. van der Haven te Tiel
  BIC:   INGBNL2A 

Prijzen
Alle genoemde prijzen (onder voorbehoud van type fouten) zijn  incl BTW,  excl. verzendkosten.

VERZENDKOSTEN
zie onder Verzendkosten.
 


Bestellingen afhalen
We zijn een edelsmid bedrijf, waar we niet zijn ingesteld op verkoop vanaf de werkplaats.

Betaling
U kunt betalen per iDeal, en door middel van eigen overschrijving.

Levertijd
Voor alle producten geldt dat de bestelling binnen 1 tot 2 weken na ontvangst van de betaling wordt verzonden, tenzij bij een product duidelijk is aangegeven dat het vanaf een latere datum leverbaar is dan wordt de gehele bestelling verzonden na binnenkomst van dat artikel. 
Indien u niet aanwezig bent kan het pakket bij uw buren worden bezorgd. U vindt in dat geval een kaartje in uw brievenbus, waarin staat bij welke buren. Wanneer het pakket niet bij u of uw buren bezorgt kan worden, komt de bezorger de volgende werkdag nogmaals met het pakket bij u aan de deur. Wanneer u ook dan niet thuis bent en de postbode uw pakket ook niet bij uw buren kan bezorgen, krijgt u een briefje in de brievenbus met instructies voor het afhalen. Bij aangetekende verzekerde verzending wordt het pakket niet afgegeven bij de buren.
 
Ruilen en retourneren

Het artikel is beschadigd
Neem na constatering van de beschadiging altijd direct contact met ons op via de e-mail. Graag ontvangen wij dan foto's van de ontvangen bestelling. 

De retourprocedure
Stap 1:
Neem altijd eerst contact op met ons, dan overleggen we over de meest eenvoudige oplossing.
Stap 2:
Verpak het product zorgvuldig. U bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens het transport. Het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde post of een zending onder rembours wordt door ons geweigerd. 
Stap 3:
Stuur het pakket voldoende gefrankeerd retour naar
Hanneke van der Haven Lange Akkers 97 6711TL Ede. Vermeld op het pakket ook duidelijk uw naam en adresgegevens. 
Als de teruggezonden artikelen compleet, ongeschonden en ongebruikt retour zijn ontvangen storten wij het door u betaalde aankoopbedrag van de terug gestuurde goederen binnen 30 dagen terug op uw rekening.
 

Algemeen

Zie ook onderstaande Algemene leveringsvoorwaarden.

Vragen, klachten en opmerkingen 
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens (bij voorkeur via email). 


Hanneke van der Haven
Lange Akkers 97
6711TL Ede
Nederland
telefoon 0031 (0) 318 232122

Emailadres: via Contact
URL Website: http://www.edelsmidtiel.nl  en www.webwinkelzilver.nl

Rekeningnummer  IBAN: NL88INGB0003036476 t.n.v J.C. van der Haven te Tiel.
BIC: INGBNL2A

BTW-nr: 090902464B01
KvK-nr: 11051720

 

 
Leveringsvoorwaarden

april 2018

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, orders en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.edelsmidtiel.nl (hierna: Edelsmidtiel) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een order geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 2. Overeenkomsten en Leveringsgebied

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de order van een klant door Edelsmidtiel. Edelsmidtiel is gerechtigd orders te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een order niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Ons leveringsgebied is beperkt tot de landen Nederland en België. Buiten ons leveringsgebied wordt alleen geleverd na onderling overleg.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.2 Alle aanbiedingen van Edelsmidtiel zijn vrijblijvend en Edelsmidtiel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of wanneer leveranciers van Edelsmidtiel hun prijzen wijzigen.

3.2 De verzendkosten van orders worden bepaald op basis van de actuele tarieven van Post.nl . Edelsmidtiel is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via Post.nl . Er wordt standaard onverzekerd verzonden, uitsluitend op verzoek na aanvullende betaling. wordt aangetekend verzonden. De klant is ook gehouden om artikelen aangetekend op eigen kosten te retourneren.


3.3 In sommige gevallen is sprake van Speciale aanbiedingen. Speciale aanbiedingen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.4 Edelsmidtiel kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na orderdatum. Na deze periode worden orders automatisch geannuleerd.

4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de order van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

4.3 De klant geeft Edelsmidtiel toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

4.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Edelsmidtiel.

Artikel 5. Levering

5.1 Edelsmidtiel streeft er naar om orders binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Voor artikelen die niet op voorraad zijn wordt een termijn van 10 werkdagen aangehouden. Hiertoe is Edelsmidtiel echter niet verplicht.

5.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na betaling van de order, behalve voor zover de vertraging niet aan Edelsmidtiel kan worden toegerekend. Tenzij op de website is aangegeven dat deze periode langer is door afwezigheid van Edelsmidtiel als gevolg van vakantie of ziekte.

5.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de order betaald heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de order zonder kosten te annuleren. Edelsmidtiel zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

5.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Edelsmidtiel zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Edelsmidtiel.

5.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Edelsmidtiel verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 7. Bedenktijd

7.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Edelsmidtiel hanteert een 14 kalenderdagen Niet Goed / Geld Terug garantie.7.2 In het kader van deze Niet Goed / Geld Terug garantie mag de klant, indien de klant het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan Edelsmidtiel retourneren. De wijze van retourneren is aangetekend.

Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

Kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de klant.7.3 Indien de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug garantie zal Edelsmidtiel het reeds betaalde bedrag (exclusief verzendkosten van heen- en retourzending) binnen dertig dagen aan de klant terug betalen.

7.4 Indien het product in opdracht van de klant is vervaardigd is de Niet Goed / Geld Terug garantie niet van toepassing.
Artikel 8. Orders/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van orders en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Edelsmidtiel, dan wel tussen Edelsmidtiel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Edelsmidtiel, is Edelsmidtiel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Edelsmidtiel.

Artikel 9. Overmacht

Edelsmidtiel heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de order van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Edelsmidtiel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, orders en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemeen

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens (bij voorkeur via email).

Hanneke van der Haven
Lange Akkers 97
6711TL Ede
Nederland
telefoon 0031 (0) 318 232122

Emailadres: via Contact
URL Website: http://www.edelsmidtiel.nl
URL Webwinkel: https://www.webwinkelzilver.nl

Rekeningnummer IBAN: NL88INGB0003036476 t.n.v J.C. van der Haven te Tiel.
KvK-nr: 11051720(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Webwinkelzilver | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel